Historie

Achtergrond
Begin jaren ’80 zijn er initiatieven ontstaan vanuit de ondernemers in het westelijk deel van het Westland om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Slootwater was toen nog een belangrijke bron voor gietwater van de tuinbouw gewassen. Vanwege de ligging vlakbij de kust en door lozing van zout drainagewater door de tuinbouwbedrijven was het slootwater relatief zout. Dit zorgde voor schade aan de gewassen en opbrengst vermindering.
Het idee is opgepakt om het zoute drainagewater uit de onderbemalingsput in een leidingsysteem op boezemwater te lozen welke direct naar de zee word afgevoerd. Om het systeem te realiseren zijn tussen 1982 en 1984 zo’n 11 verschillende ‘polder’verenigingen van tuinders opgericht, elke met een privaat leidingsysteem met pompen. Alle betrokken bedrijven zijn middels een erfdienstbaarheid of volmacht verplicht aangesloten en lid van de vereniging. Totaal is er in deze periode bijna 400 ha aangesloten op deze afvoersystemen. Dit heeft de waterkwaliteit in de polders aanzienlijk verbeterd. De systemen zijn op een rijtje gezet in het volgende overzicht.

Figuur: overzichtskaart van alle leidingen van de CAD systemen Westland.

Riolering van de glastuinbouw
Sinds 1994 is gesproken over aansluiting van de glastuinbouw op de riolering, omdat lozing van ongezuiverde waterstromen op het oppervlakte water niet meer toegestaan zijn. Het aanleggen van riolering in het buitengebied is, met name in het Westland, een omvangrijk en complex probleem. In delen van het Westland ligt reeds een centraalafvoersysteem voor drainage- en ander tuinbouwafvalwater; de zogenaamde CAD-systemen. Deze systemen zijn echter nog niet aangesloten op de riolering en lozen momenteel op oppervlaktewater. De systemen zijn op een rijtje gezet in het volgende overzicht.

Voor de gemeenten heeft het veel voordelen om de CAD-systemen in te zetten voor de inzameling van afvalwater in het buitengebied. Hierdoor kunnen de gemeenten aan hun wettelijke verplichting voldoen zonder dat er (onmiddellijk) een nieuw rioleringssysteem behoeft te worden aangelegd en/of bestaande riolering moet worden aangepast. Dit heeft financiële voordelen. Deze financiële voordelen gelden ook voor de CAD-leden/glastuinbouwbedrijven, die anders moeten investeren of bijdragen in de kosten voor de aanleg en uitbreiding is dat, door aansluiting op de afvoer naar de zuivering, op vrij korte termijn een vermindering van de verontreinigingslast op het oppervlaktewater heeft plaatsgevonden. Kortom, er zijn voor alle partijen voordelen aan verbonden.
Voortgang

Aqua-Terra Nova heeft, in samenwerking met Advocatenkantoor Zwinkels, het traject om tot aansluiting van de CAD-systemen op de riolering begeleid. Hiervoor zijn door Aqua-Terra Nova alle CAD-verenigingen samengebracht en is in samenwerking met de gemeente een intentieverklaring opgesteld. Eind 2003 is door de CAD-verenigingen en de gemeente Westland deze intentieverklaring ondertekend, waarin alle partijen hebben afgesproken zich in te spannen om het CAD-systeem te behouden en een nieuwe functie te geven bij ingebruikname door de gemeente. De technische, bestuurlijk-juridische en financiële voorwaarden van de CAD-verenigingen zijn gedurende het jaar 2004 verder uitgewerkt in specifieke CAD-deelcommissies. Op basis van deze uitwerking is in 2005 in overleg met de verschillende commissies een voorstel afgerond voor een regeling tussen de CAD-verenigingen en de gemeente Westland.

De bestuursleden van de CAD-verenigingen hebben uit hun midden een onderhandelingsdelegatie gekozen. Deze delegatie heeft een ambtelijk akkoord bereikt met de gemeenten Westland en Rotterdam. Dit voorstel is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland gesteund en over dit akkoord is op dinsdag 30 januari 2008 definitief besloten door de gemeenteraad van Westland.