Pilotproject clusterwaterzuivering CAD-water Westland komt er

Westland- Ruim tachtig glastuinbouwbedrijven in de gebieden Raaphorst Tiend in Monster, Lange Stucken en Waalblok in ’s-Gravenzande doen mee aan het pilotproject voor collectieve zuivering van de restwaterstromen. De bedrijven zijn op 10 mei unaniem akkoord gegaan met de businesscase. Uit het afvalwater dat via het bestaande Centrale Afvoer Drainagewater (CAD-systeem) wordt ingezameld, zijn met moderne technieken gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zoals stikstof en fosfaat, en zware metalen te verwijderen. 

Voor glastuinbouwbedrijven geldt vanaf 1 januari 2018 een verplichte zuivering van restwater-stromen. Het water moet dan schoon zijn om het op oppervlaktewater of riool te mogen lozen. Bij een collectieve aanpak is het onder voorwaarden mogelijk om uitstel tot 1 januari 2021 te krijgen om de benodigde installatie te realiseren. Wel moet voor het eind van dit jaar een businessplan bij het bevoegd gezag zijn ingediend. ZuiveringssysteemAqua-Terra Nova heeft het zuiveringssysteem ontwikkeld en de businesscase opgesteld. De zuivering van het CAD-water is uit te voeren met onder andere biologische zuivering middels onder andere langzame zandfiltratie en met actief koolfiltratie voor het verwijderen van gewasbeschermings- middelen. Een belangrijk voordeel is dat de tuinbouwbedrijven in de gebieden al op het CAD-systeem, een apart rioolsysteem, zijn aangesloten. Hierdoor is het restwater van de bedrijven eenvoudig op een centrale punt bij elkaar te brengen. Lage jaarkostenDe investering voor het pilotproject voor bijna 164 ha glas in het Westland bedraagt ruim 1,1 miljoen euro. De gemeente Westland en Hoogheemraadschap van Delfland denken niet alleen mee in dit project, maar dragen ook  financieel en menskracht bij. Voor het resterende bedrag zal de CAD-vereniging een lening afsluiten.Clusterzuivering van het CAD-water is voor de deelnemende bedrijven de goedkoopste oplossing om aan de wettelijke zuiveringsplicht te voldoen. De jaarlijkse kosten voor de bedrijven zullen tussen de 700 en maximaal 1.000 euro per hectare liggen. Voor telers die de waterzuivering individueel willen doen, bedragen de kosten volgens de meest recente studies ongeveer 3.000 euro per hectare per jaar. De jaarkosten voor de clusterzuivering kunnen nog omlaag als over een paar jaar het water na ontzouting als gietwater aan de bedrijven wordt teruggeleverd.RealisatieVoor de bouw van de zuiveringsinstallatie moet nog een perceel grond worden aangekocht. Met het akkoord van de leden van de vereniging kan worden gestart met het vergunningentraject, de investeringslening, de aanbesteding en het afsluiten van de overeenkomsten. Als alles volgens plan verloopt, kan de installatie medio 2017 in gebruik worden genomen.